గది ఏ నియమాలు ఉన్నాయి రూపొందించబడింది ఆవిర్భావం చాట్ ప్రత్యామ్నాయంగా సాధారణ గది ఉంది.

మొత్తం నుండి పరిపాలన, వార్షికోత్సవం చాట్, మీరు కేటాయించవచ్చు.

ఒక యూజర్ స్థితి వారికి ప్రజలు సమయంలో కాలం చూపించింది కూడా

About